Ochrana osobných údajov

Najskôr stručne, aby ste nemuseli čítať dlhý právnický text.

Na weboch, ktoré prevádzkujem nepoužívam analytické, sledovacie cookies tretích strán. Weby využívajú len technicky nevyhnutné cookies určené napríklad na prihlásenie sa, tie však nezbierajú žiadne údaje.

Na webe mirovesely.sk, kde je e-shop pri nákupe od vás musím prevziať niekoľko osobných údajov. Je to poštový kontakt, e-mail a telefónne číslo. Tieto údaje potrebujem preto, aby som mohol vybaviť a doručiť vám objednávku. Na nič iné tieto údaje nepoužívam. Svojim zákazníkom neposielam žiadne ďalšie reklamné e-maily. Údaje, ktoré vložíte počas nákupného procesu použijem len na vybavenie objednávky, dostane sa k nim ešte poštár a účtovník.

Na tejto internetovej stránke síce používam cookies (dnes štandardná technológia) tieto sú však určené len na nutnú prevádzku eshopu. Vďaka nim si napríklad váš počítač „pamätá“ že ste niečo vložili do košíka. Tieto cookies však nepoužívam na analýzu toho, čo na internete robíte.

 • Údaje, ktoré ste vložili pre vybavenie objednávky sa dajú zmeniť do chvíle, kým odíde pošta. Potom ich musím archivovať z dôvodov, ktoré určujú príslušné zákony (účtovníctvo, vybavenie prípadnej reklamácie). Po uplynutí tejto doby budú dáta zlikvidované.
 • Údaje o cookies z internetového prehliadača viete veľmi jednoducho vymazať v nastavení („vymazať cookies“).
 • Na tomto e-shope nie je a ani nebude možnosť registrácie a neposielam marketingové e-maily. Preto vás nežiadam o súhlas so spracovaním osobných údajov.

V ďalšom texte si môžete pozrieť zásady spracovania osobných údajov od právnika. Sú spracované na základe analýzy toho, ako v tomto e-shope pracujem s osobnými údajmi.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len „OÚ“).

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich osobných údajov  pre nás dôležitá. Osobné údaje spracúvame v zmysle týchto ďalej uvedených pravidiel.

9.2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Ak, ste nám poskytli osobné, budú použité na nasledovné účely:

9.2.1 E-shop – k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovanie platby, dodanie produktu, prípadne výkon ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom  www.mirovesely.sk medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli údaje meno, priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo. E –mail a telefonický kontakt slúžia ako komunikačný prostriedok. Na váš e-mail, bude zaslané potvrdenie objednávky, a zároveň môžete sledovať aj stav vašej objednávky. Telefón použijeme v prípade, že by bolo treba pri objednávke niečo upresniť. Napríklad termín doručenia kuriérom.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho)  (bod. 2. 1) t. j. ide o zmluvnú požiadavku.

PRÍKLAD: Ak si objednáte knihu, potrebujeme poznať adresu kam ju treba poslať. Zároveň vznikajú doklady, ako je faktúra. Tieto doklady sú požadované zo zákona ako pre účtovnístvo, tak pre prípadné vybavenie reklamácie.

9.2.2 Marketing – zo stránky www.mirovesely.sk neodosielame žiadne marketingové materiály. Nezbierame na tento účel vaše údaje a ani nepoužívame tie, ktoré ste nám dali len na vytvorenie objednávky.

PRÍKLAD: Keď u nás nakúpite, nebudú vás otravovať „newslettery“ v ktorých by sme vás otravovali novými a novými reklamami a ponukami čo môžete kúpiť.

9.2.3. Vernostný program – na tomto e-shope predávam len málo produktov, preto neprevádzkujem žiadny vernostný program.

9.3 REGISTRÁCIA

Kupujúci nemá možnosť sa na stránke www.mirovesely.sk registrovať. Zvyčajne nakúpi len raz, predávame totiž len málo výrobkov.

9.4 TRETIE STRANY

Počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy budú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám a účtovníkom. Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané, len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas. Aktuálny zoznam tretích strán:

 • Webglobe – Yegon, s. r. o., IČO36306444, DIČ2020114987, IČ DPHSK2020114987 podľa §4, Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, Dátum vzniku 15. januára 1999, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.59027/B – zabezpečujú webhosting.
 • Shipmall, s.r.o., ComGate, Diaľničná Cesta 2, 903 01 Senec, Slovensko. IČ: 44465009, IČ DPH: SK2022721525, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri oddiel Sro, vložka 55471/B., Okresný súd Bratislava 1 – zabezpečujú balenie a expedíciu zásielok.
 • DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., Na pántoch 18 831 06 Bratislava-Rača, IČ: 47927682, IČ DPH: SK2024147400, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka 100759/B – zabezpečí prepravu.
 • superfaktura.sk, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, IČO: 46655034, Č DPH: SK2023513470, Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel:Sro, vložka číslo: 81403/B – zabezpečujú fakturáciu.
 • GRAMAT, s.r.o., Obilná 42A 900 27 Bernolákovo, IČO: 35889349, DIČ: 2021837037, IČ DPH: SK2021837037 (§4).
  Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 249/2004, Nz 3374/2004 zo dňa 21.4.2004 v zmysle § 57, 105 nasl. Obchodného zákonníka. – Zabezpečujú účtovnícke služby.

9.5 OSOBY MLADŠIE AKO  16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento e-shop nie je určený osobám mladším ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ nespracováva osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. Pri každej objednávke prevádzkovateľ žiada čestné prehlásenie kupujúceho o tom, že má viac, ako 16 rokov.

9.6 DOBA SPRACÚVANIA

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy ods. 2.1.

9.7 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nepoužíva prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

9.8 AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ nevyužíva  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Počas návštevy sa vykonáva základný zber základných štatistických údajov použitím meracieho kódu Google Analytics.

9.9 IP ADRESA 

IP adresy nespracovávame a neuchovávame

9.10 BEZPEČNY PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame na to aj SSL (Secure Socket Layer). Vďaka tomu sa môžete spoľahnúť na bezpečnú komunikáciu medzi vaším prehliadačom a serverom www.mirovesely.sk. Všetko čo na tomto webe robíte je zašifrované a nikto nemôže „odpočúvať“ aké údaje ste na web odoslali.

Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb. Systémy sú chránené heslami.

9.11 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (kupujúceho)

Kupujúci má právo v zmysle GDPR na (I) právo na opravu, (II) právo na výmaz, (III) právo na prenosnosť údajov, (IV) právo namietať, (V) odvolanie súhlasu, (VI) právo na prístup k informáciám.

 • Právo na opravu. Kupujúci má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz. Kupujúci má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie osobné údaje aspoň na 1 konkrétny účel alebo dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na 1 konkrétny účel, súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ,
 4. OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
 7. dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

9.12 Právo na prenosnosť údajov.

Kupujúci má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi – predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

9.13 Právo namietať

Kupujúci má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Kupujúci svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

9.14 Odvolanie súhlasu

Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

9.15 Právo na prístup k informáciám.

Kupujúci  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, kupujúci má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ.
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

Prevádzkovateľ, je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré kupujúci požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ kupujúceho spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétneho kupujúceho. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

9.16 Právo podať návrh na začatie konania kupujúcim.

Kupujúci môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať  kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

9.12 COOKIES

12.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

9.12.2 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

9.12.3 Druhy cookies.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránke www.mirovesely.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookies – Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad predvyplnenie formulárov. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, na e-shope sa nebude dať nakupovať. Môžete však čítať obsah stránok bez obmedzení.
 • Prevádzkové súbory cookies – Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebude to mať vplyv na fungovanie stránok.
 • Súbory cookies tretích strán – Na stránkach www.mirovesely.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole www.mirovesely.sk. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. www.mirovesely.sk nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

9.12.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na www.mirovesely.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v nastaveniach každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies  môžete v prehliadači vymazať jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

9.13 MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpoviem Vaše otázky. Miroslav Veselý – MIREX, Račianska 1506/19, 83102 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36915769, DIČ: 1040361718, Telefón: +421910368555, e-mail: mv@mix.sk, www.mirovesely.sk

9.14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25. 5. 2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

Miro Veselý - jednoducho o zložitom

Od roku 1997 sa venujem internetu. Na prelome tisícročí som písal web digi-foto.sk o tom ako fotografovať. V tom čase som bol tučný. V roku 2004 som schudol a napísal o tom web chudnutie-ako.sk. Aktuálne sa venujem filmovaniu videí nielen pre vlastný Youtube kanál, ale aj pre zákazníkov. Občas píšem články o filmovaní, strihu a farbení videa.

Nemôžem zaručiť, že podobné výsledky ako vidíte na fotografiách a vo výsledkoch chudnutia dosiahne každý. 
U rôznych ľudí sa chudnutie a jeho priebeh môžu líšiť.
Konzultujte so svojím lekárom vhodnosť chudnutia a plánované zmeny životného štýlu.